College Governing Body

1 श्री कमला प्रसाद पाण्डेय स्व० संगम प्रसाद पाण्डेय समाजसेवा ग्राम-होलपुर, पो०- बेलाही, लम्भुआ, जिला- सुल्तानपुर
2 श्रीमती माला देवी श्री कमला प्रसाद पाण्डेय समाजसेवा ग्राम-होलपुर, पो०- बेलाही, लम्भुआ, जिला- सुल्तानपुर
3 श्रीमती शारदा पाण्डेय श्री ओ.पी. पाण्डेय समाजसेवा 14/8 , स्टेनली रोड 
सिविल लाइन्स, इलाहाबद
4 श्रीमती मंजुला पाण्डेय श्री राजेश कुमार पाण्डेय वित्तीय सलाहकार ग्राम-होलपुर, पो०- बेलाही, लम्भुआ, जिला- सुल्ता
5 श्री राकेश कुमार पाण्डेय श्री के०पी० पाण्डेय कृषि ग्राम-होलपुर, पो०- बेलाही, लम्भुआ, जिला- सुल्ता
6 श्री राजमणि पाण्डेय स्व० श्यामदेव पाण्डेय नौकरी ग्राम- अहिरौली पो० बिझवट, जिला-जौनपुर
7 श्री शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय श्री ओ०पी० पाण्डेय व्यवसाय 14/8 , स्टेनली रोड 
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद